Privacyverklaring

WMO Beter, gevestigd aan Aardjesberg 7 te Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WMO Beter
Miranda Brands
Aardjesberg 7
1223 KL Hilversum
info@wmobeter.nl

 

Welke persoonsgegevens gebruikt WMO Beter

WMO Beter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor een opdracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die WMO Beter verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website van WMO Beter heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WMO Beter kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@wmobeter.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

WMO Beter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WMO Beter neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WMO Beter) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

WMO Beter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in haar boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor WMO Beter verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WMO Beter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit WMO Beter een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WMO Beter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die WMO Beter gebruikt

WMO Beter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan WMO Beter hiermee haar website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WMO Beter en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij WMO Beter een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wmobeter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt WMO Beter u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WMO Beter  reagereert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw  verzoek.

WMO Beter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het beveiligen van persoonsgegevens

WMO Beter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WMO Beter maakt daarom gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wmobeter.nl.

 

Versie 1 november 2023